Join the waitlist to gain early access to our upcoming crypto exchange!

Get Early Access

Tài Nguyên Thương Hiệu

Hướng Dẫn Thương Hiệu

Nếu bạn đang sử dụng nhãn hiệu Energi bao gồm tên và biểu tượng Energi, vui lòng làm theo hướng dẫn nhãn hiệu của chúng tôi để sử dụng đúng cách.
Nếu bạn không chắc chắn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại media@energi.team.

Logo

Energi Logo DarkEnergi Logo White

Icon

Energi Icon White
Energi Icon White

Brand Guidelines