Join the waitlist to gain early access to our upcoming crypto exchange!

Get Early Access

BẢO AN ENERGI

Bảo an Energi và cơ quan điều tra của mình, Cục điều tra Energi (EBI), sẽ phục vụ để bảo vệ cơ sở người dùng của chúng ta khỏi tin tặc, kẻ lừa đảo và các tác nhân xấu khác trong không gian. Chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới cũng như trao đổi tiền điện tử và các tổ chức khác để bảo vệ người dùng của chúng tôi và đưa tội phạm ra công lý. Nhiều chi tiết sẽ đến trong những tháng tới khi bộ phận phát triển.