TẢI VỀ

Ví Energi Core

 

Tại đây, bạn có thể tải phiên bản Ví Energi Core và phần mềm khai thác mới nhất

Energi Core Ví v2.2.1

Vui lòng xác minh tải xuống với chữ ký PGP ở trên để đảm bảo bạn đang nhận được bản dựng Energi chính thức. Khóa công khai chính xác có ID 0xDB1DA83F or 0xE45021593BD488EB. Các khóa này cũng có sẵn trên các máy chủ khóa công khai, ví dụ Máy chủ khóa Ubuntu.